Beboerhåndbog

Her i vores beboerhåndbog er samlet diverse informationer, som du kan og skal bruge som beboer i og medejer af AB Grønnegården.

Håndbogen bliver løbende opdateret og information tilføjet.

Se emnerne her til venstre.

Affald og storskrald

Vær god ved miljøet og sorter dit affald rigtigt.
Vær god ved foreningen, dine naboer, og ikke mindst af alt Carsten Vicevært og Jan Gårdmand og aflever dit affald ordentligt og i de rigtige containere.

Se hvad kommunen skriver om affaldssortering

 

Hvad skal du gøre med dit affald i Grønnegården??

I gård 1 og 3 har vi containere til:

 • Dagrenovation
  Madaffald, mælkekartoner, bleer osv.

 • Papir
  Aviser, ugeblader, reklamer osv.

 • Hård plast
  Plastbakker fra frugt, dunke, opvaskebaljer osv.

 • Metal
  Dåser, gryder, redskaber osv.

 • Pap
  Rør fra køkkenrulle, emballage osv. KUN RENT PAP.  Fx ikke pizzabakker!
  Fold/læg venligst kasser sammen.

 • Glas
  Flasker, glas fra fødevarer, drikkeglas osv.

 

I gård 3 har vi desuden containere/skabe til:

 

 • Elektronik
  Mobiltelefoner, stavblendere, computere osv.

 • Farligt affald
  Batterier, spraydåser, kemikalierester, sparepærer osv.
  Placeres ved skabet til farligt affald i gård 3.

 • Storskrald
  Store ting (ikke affaldsække med indhold)
  Storskrald sættes foran skuret til storskrald i gård 3!
  Sæt sagerne ordenligt og ikke lige foran døren, så det er nemt for Carsten og Pia at sætte det ind i skuret.
  Byggeaffald (brædder, plader, rør og lign.) må højst være 1 meter langt/ ½ meter bredt.

  

BYGGEAFFALD!!!

Du må ikke deponere puds, cementaffald, gipsplader, isolering og porselænsvaske- og toiletkummer og lign. i storskrald.
Byggeaffald af denne karakter, har man selv ansvar for at køre på genbrugspladsen.

Altaner

Vedligholdelse 

Beboerne har ansvar for en del af vedligeholdelsen af altanerne - og skal desuden være orienteret om, hvordan de vedligeholdes.

Se guidelines vedr. vedligeholdelse  

Ordensregler for altan i AB Grønnegården


Vedtaget på generalforsamling april 2011 Uddrag af generalforsamlingsreferat
Opdateret november 2013 pga. ændring vedtaget på generalforsamling.
 

Formålet med reglerne er at skabe enighed om brug af altanerne. Brugen af altanen skal bero på almindelig sund fornuft og ikke reelt skille sig væsentligt fra brugen af en fransk altan eller et åbent vindue. Reglerne gælder både for de nyetablerede og de gamle altaner.

 

 1. Altanerne skal holdes rene og ryddelige og ikke bruges til opbevaring af gamle møbler, papkasser, flasker, affald og lignende.
 2. Altanen må ikke anvendes som værksted eller pulterrum.
 3. For at undgå gener fra fugle, der slår sig ned på altanerne, er det ikke tilladt at efterlade madvarer eller lægge brød ud på altanerne.
 4. Altanerne samt væggene må ikke males.
 5. Der må ikke smides affald eller cigaretter ud fra altanerne.
 6. Det er ikke tilladt at bruge åben ild eller grill på altanerne af hensyn til brandfare og røggener.
 7. Tøj må gerne tørres på altanerne hvis det ikke hænger over rækværkets højde.
 8. Der må ikke monteres udstyr på væggene uden bestyrelsens godkendelse.
 9. Der må ikke spilles musik på altanerne og der skal vises almindelig hensyn til naboerne, især efter kl. 22.00. I øvrigt gælder de almindelige husordensregler for AB Grønnegården.
 10. Planter skal vandes med forsigtighed af hensyn til underboerne.
 11. Altanerne må ikke indhegnes med net eller lignende.
 12. Støjende husdyr må ikke være på altanen.
 13. Der må ikke være blinkende lys eller stærk lys på altanerne, som kan genere andre beboere.
 14. Det er andelshaverens opgave at friholde altanbunden for sne i vinterperioden. Hvis der er etableret afløb på altanen, skal andelshaveren sørge for at afløbet altid er funktionsdygtigt og renset. I tilfælde af skade på grund af misligholdelse, skal andelshaveren for egen regning udbedre skaden. Sker dette ikke, kan foreningen igangsætte udbedring af skaden for andelshaverens regning. I dette tilfælde kan bestyrelsen disponere i henhold til vedtægternes § 24, stk. 1.3.

 

Udlejning af beboerlokalerne

Vi har nogle gode beboerlokaler i foreningen, som kan bruges til alt fra yoga undervisning til børnefødselsdag.
Vil du leje lokalerne skal du kontakte kontoret

For at det hele kan køre rundt, koster det lidt at leje lokalerne - og følgende principper gælder:

- Der udlejes kun til beboere i A/B Grønnegården.
- Først-til-mølle-princippet
- Reservation er først gældende, når depositum er betalt (se prisliste)
- Ved afbestilling senere end 3 hverdage før lejedato, tilbagebetales depositum ikke
- Lejen betales i kontortiden senest dagen før udlejningsdatoen. For udlejning på søndage betales senest fredag.

Strøm slukkes

De tætteste naboer til beboerlokalerne har i 2013 været udsat for ekstraordinært meget larm.
Derfor har bestyrelsen i november 2013 set sig nødsaget til at lave reglerne om.

Det gælder nu, at beboerlokalerne skal ALLE UGENS DAGE kun kan bruges til kl. 22.00.

Foreningens regler for støjende adfærd gælder også for selskabs lokalerne. Støj ( musik, højlydt adfærd mv.) skal sænkes kl 22. Strømmen går kl 22.30 og herefter er det ikke mulige at opholde sig i lokalerne.

Læs om regler, aflevering og nøgler

Priserne er:

 

Helt døgn (12-12): 400 kr

Eftermiddag (12-17): 200 kr

Aften (17-22): 200 kr

Lang aften (17-22): 350 kr

Depositum: 600 kr

Dørblænding

I alle lejligheder skal der være en hoveddør og en bagtrappedør.

Der stilles ikke krav om, at ekstra døre til hovedtrappen og køkkentrappen blændes.

Men ønsker du at blænde dem, skal der udføres væg i stedet for. Hvis du ikke ønsker at blænde dem, er det meget vigtigt, at de kan anvendes på normal vis af hensyn til brandvæsenets indsats i tilfælde af ildebrand.

Alle dørblændinger skal udføres i håndværksmæssig god kvalitet.

Hoveddøre:
Dørkarme mv. skal bibeholdes, dvs. selve blændingen af døren skal ske inden for dørkarmen. Blændingen skal ske med godkendte materialer (bl.a. i forhold til brandsikkerhed) og skal i overensstemmelse med byggemyndighedernes krav (min. BD-90 væg). En professionel malermester skal spartle og male blændingen, så det nye vægstykke kommer til at ligne resten af opgangens vægge.

Se en korrekt blænding af en hoveddør på PRC Gade 30, 3.tv


Bagtrappedøre

Døren + karme fjernes helt og blændingen males op i samme farve som væggen. Skal være af professionel kvalitet.
Blændingen skal være i overensstemmelse med byggemyndighedernes krav (min. BD-90 væg).

Skal du fremleje din lejlighed?

Find kontrakt til fremleje i menuen til højre.

Få godkendelse hos bestyrelsen
Bestyrelsen skal se og godkende kontrakten.

Godkendelsen sker på et bestyrelsesmøde - så husk at bestyrelsen kun holder møde én gang om måneden.

Bestyrelsen skal godkende betingelserne for fremlejemålet jf.§ 12 i vores vedtægter - herunder også prisen for fremleje. 
Tjek også selv § 69 og § 70 fra Lejeloven vedr. fremleje, hvor det bl.a. fremgår, at der skal bruges en særlig kontrakt ved udlejning – også selvom der er tale om nogle måneder.

Bestyrelsen anbefaler, at andelshaver der ønsker bestyrelsens godkendelse til fremlejeaftaler, retter henvendelse til en advokat, med forstand på lejeret, så de kan få rådgivning og vejledning herom. Fx. vores Boligexpertens advokat kan kontaktes mod honora.

Bestyrelsen udfylder eller tilretter IKKE lejekontrakter - og giver ikke hjælp til det. Det er andelshavers eget ansvar at det er korrekt udfyldt.

Forandringer i lejlighed

 

I forbindelse med ombygning, herunder sammenlægninger, bygning af badeværelse, køkken, nedrivning af vægge mv., skal du være opmærksom på:

1) Sørg for at anmelde / ansøge hos kommunen:

Tjek hos kommunen, om du skal anmelde eller ansøge om byggetilladelse for dit byggeri / ombygning:
Læs kommunens guide her: http://www.kk.dk/da/borger/byggeri/ansoegning-om-byggearbejde/lejlighed 

På siden kan du bl.a. finde ansøgnings / anmeldelsesblanketter og bygningsreglementet.

2) Sørg for at få tilladelse fra bestyrelsen før du ansøger / anmelder!

Fuldmagtsblanket kan hentes her:
http://www.kk.dk/~/media/8E7C6A43C43B4076936D67130F6750B1.ashx

Fuldmagten skal indleveres på Grønnegårdens kontor sammen med beskrivelse af byggearbejdet, herunder også plantegning.


3) Tag selvfølgelig hensyn til andre beboere og ejendommen:

- Tag venligst hensyn til naboer, både hvad angår støj og støv.
- Opbevaring af forskellige byggematerialer og maskiner på fællesarealer skal så vidt muligt undgås, og må, hvis det ikke kan undgås, kun ske efter aftale med viceværten.
- Trapper skal, jævnligt i byggeperioden, rengøres for byggeaffald og –støv.
- Byggeaffald placeres i gård 3(ved Stevnsgade 15) (Dog ikke puds og mursten!!)
- Brædder, plader o.a. må højst være 1,20 m.

Foreningens forsikring

Foreningen har forsikring samt bestyrelsesansvarsforsikring hos Codan
Se foreningens forsikringspolice, fra 15.04.2013

Alle beboere opfordres kraftigt til at have en indboforsikring.

Skal du sælge?

 

Skal du sælge din lejlighed, så skal du give besked på kontoret.

Viceværten står for at bestille vurderingsmand, vvs-tjek mv.

Læs dokumentet med guidelines fra vores administrator (Se dokumentet her til højre).
Her står bl.a., hvad du selv skal gøre, og hvilke papirer du skal finde frem.

Efter lejligheden er blevet vurderet og prissat, skal den udbydes til naboer og til foreningens interne- og eksterne venteliste.

Er der ingen købere her, kan den 'komme ud på det fri marked', hvor sælger selv er ansvarlig.

Læs også foreningens vedtægter. Her står lidt retningslinjer for salg.

Skadedyr i lejlighed
Vi kan desværre ikke gardere os og vores lejlighed mod skadedyr.

Så sker 'ulykken' og du opdager skadedyr (fx. væggelus) i din lejlighed, er du forpligtet til straks at kontakte vicevært og nærmeste naboer.

Vær opmærksom på, at ikke alle skadedyr i din lejlighed behøver at meldes, fx bananfluer eller madmøl som er skadedyr, der formentligt (blot) stammer fra dine madvarer.

Skadedyr i lejlighed og fælles arealer
Observerer du skadedyr på vores fælles områder, skal du selvfølgelig også kontakte viceværten.

Ansvar for snerydning

 

Foreningen er ansvarlig for, at der ryddes sne og saltes på vores fællesområder - herunder fortorve.

Ansvaret er kontraktmæssigt overdraget til viceværten, som skal underskrive en såkaldt 'fejeerklæring'. Vicevært og gårdmand skal også møde op i weekender, hvis der falder sne eller er glat.

I dokumentet til højre er en opsamling på de officielle regler for ansvaret for snerydning (anno 2013).

TV kanaler og TV pakker

Foreningen er koblet op til Østerbroantenneforening. De står for TV pakker, priser etc. Se http://www.osterbroantenneforening.dk for info.    

Antennestik i sammenlagte lejligheder

Har du en sammenlagt lejlighed og vil du have TV signal på alle antennestik i din lejlighed på samme abonnement skal du blot kontakte Andelsnet på mail jma@andels.net. Udgiften er din egen - og det koster 350,00 kr pr stik (pris sep. 2016).

Internet

Beboerne har gennem firmaet Andels.net hver en dedikeret 100/100 Mbit/s internetforbindelse med garanteret hastighed og proffesionel service.

Ønsker du hurtigere hastighed, har du fejlmelding, eller spørgsmål til foreningens internforbindelse så kontakt Andels.net på info@andels.net eller tlf. 3692 6232.

 

Læs meget mere om jeres forbindelse, diverse guides etc. på https://andels.net

 

Har du fejlmelding, spørgsmål eller forslag til foreningens internforbindelse så kontakt bestyrelsesmedlem:

Erik Rømer Brandt, erik@e-brandt.dk

Janni Nimand Høyrup, nimandjanni@gmail.com

Læs meget mere om forbindelse og diverse guides

Tagboliger - Udnyttelse af loftet som bolig

 I Grønnegården er det blevet besluttet, at tagetagen kan inddrages til bolig til eksisterende lejligheder.

Det er en super mulighed for at få en større lejlighed med nye og super lyse rum.

Indtil videre har 4 andelshavere inddraget loftet til deres lejlighed. Så går du i tagbolig-planer, så besøg dem og se, hvad det kan blive til.

 Kontakt bestyrelsen og administrator, hvis du vil vide mere om tagboliger. 


Gældende regler vedr. udnyttelse af tagetagen til beboelse i A/B Grønnegården

– sammenfatning af vedtaget forslag på generalforsamling november 2005, samt vedtaget forslag på generalforsamling oktober 2009.
Se oprindelige dokument fra november 2005 i menuen i højrespalten.

1) Andelshavere, der bor på øverste etage, kan inddrage loftetagen over egen lejlighed til eksisterende lejlighed. Udvidelserne er ikke underlagt gældende regler om maks areal pr. lejlighed.

2) Foreningen skal i forbindelse med inddragelse af loftetage til beboelse holdes fri for udgifter.

3) Andelsforeningen er bygherre for etablering af skallen, dvs. ydervægge (herunder vinduer og evt. altan), trappe, varme og el. Til varetagelse af opgaven som bygherre udpeger andelsforeningen en leverandør. Udgifter til bygherre-opgaver dækkes af de andelshavere, der skal inddrage loftetagen.
Andelsforeningen skal som bygherre sikre en ensartethed og kvalitet i byggeriet af skallen.
 
4) Som bygherre optager andelsforeningen en byggekredit til at bygge skallen for. Når skallen afleveres til den enkelte andelshaver, betaler vedkommende sin del af den samlede kredit samt påløbne byggerenter. Lån til dette varetages af den enkelte andelshaver og kan ikke optages via andelsforeningen. Ekstraarbejder (som bad, rumopdeling eller lignende) har den enkelte andelshaver selv ansvar for at planlægge. Disse arbejder skal betales direkte af andelshaveren.

5) Etablering af skallen for tagboliger skal ske af en totalentreprise.

6) Byggeperioden skal være afgrænset for at mindske gener ved byggerod. Det accepteres at håndværkere får adgang til tagetagen via bagtrappen, men trafik med byggematerialer accepteres ikke. Det vil sige, at så de fleste byggematerialer skal transporteres udvendigt (hejses eller via stillads).  Den enkelte andelshaver har selv ansvar for at planlægge samtidige ekstraarbejder.

7) Alle andelshavere, der i forbindelse med byggeriet, får inddraget deres loftrum, skal af andelsforeningen anvises et nyt opbevaringsrum.

8) Flytning af effekter fra andre andelshaveres loftrum, skal betales / udføres af de andelshavere, der udvider.

9) Boligafgift på de nye m2 er halvdelen af normal boligafgift. Antal m2 udregnes efter gældende regler. Boligafgift tillægges fra den dato skallen overdrages fra andelsforeningen til andelshaveren.

10) Tagboligens skald er en bygningsmæssig forbedring, hvis værdi, ved betaling, tilfalder andelshaveren. Forbedringernes værdi fastlåses som en bygningsmæssig forbedring.

11) Loftarealer, som råt rum, købes af andelshaveren til andelskrone 9 jf. vedtagne forslag (2250 kr pr. m2). Prisen gælder kun for nuværende beboere (andelshavere pr. oktober 2009, hvor reglen blev vedtaget). Andre / nye beboere betaling gældende andelspris for arealet.
Indskud betales, når etagen overtages af andelshaveren.

12) Byggeri af tagboliger kan ske når som helst, jf. ændring af regler på generalforsamling november 2011.

Vaskeri og bad


Åbningstider
-
Vaskeriet er åbent fra 07.00 til 21.00
Badene er åbne hele døgnet

Vaskekort

Har du mistet dit vaskekort, skal du et smut på kontoret og bestille et nyt.

Vaskeriet online
Vores vaskeri har en hjemmeside : http://www.turtavlen.dk/ep.aspx?id=48
Tryk på knappen "Lige Nu"
Her kan man se hvilke maskiner der er i brug. (NB.: Dog vises resttiden på vaskemaskinerne ikke helt korrekt).

Vicevært og gårdmand


Vi har i foreningen en vicevært og en gårddame ansat.
De hjælper os med at holde styr på vores ejendom og vores arealer.

Vicevært er Carsten Ratleff -  35350765
Midlertidig gårdmand Sune Ratleff - 40984901Kontakt

 ____________

Jobbeskrivelse for vicevært Carsten Ratleff, AB Grønnegården*

Ansvar for Grønnegårdens medarbejdere, herunder
- Gårdmand – rengøringspersonale - løsarbejdere (maler, gartner, afløsere etc.)

Ansvarlig for administrative opgaver, herunder sorterer bl.a.
- Kontakt til bestyrelse **
- Budgetansvar vedr. lønomkostninger, driftsmidler og udgifter til vedligehold
- Kontakt til administrator, inkl. lønrapportering for medarbejdere
- Kontakt til eksterne håndværkere (indhentning af tilbud, ’tilsyn’ med deres arbejde)
- Deltager i køb og salg af lejligheder, herunder kontakt til vurderingsmand, gennemgang af lejligheder etc.
- ’Bestyrer’ foreningens pengekasse, sørger for udlæg***
- Udlejning af og tilsyn med beboerlokalet


Beboerkontakt, herunder

- Fast kontortid to gange om ugen
- Ansvar for vaskekort, nøgler etc.
- Rådgive ifm forsikrings-, skade- og ombygningssager


Diverse tilsynsopgaver, herunder

- Overordnet tilsyn med Grønnegårdens bygninger og materiel (herunder ansvar for indkøb og reparation af maskiner)
- Tilsyn med drift og vedligehold af varmecentral, inklusive sørge for vand på anlæg, emo-registrering og udslamme beholder


Sæson-og akutarbejde

- Ansvarlig for snerydning
- Bistår gårdmanden med forefaldende opgaver (herunder ferieafløsning)
- Organiserer oprydningsarbejde skybrud og lign.

Viceværten skal have en årlig udviklingssamtale med et medlem af bestyrelsen, hvor temaet er det forgangne og det kommende år – herunder ønsker til bl.a. efteruddannelse

………………………………………………

*jobbeskrivelsen kan ændres løbende efter gensidig aftale

** hele denne procedure aftales særskilt mellem Carsten og bestyrelsen. Opgaven handler bl.a. om at informere bestyrelsen om løbende og nye sager, sikre underskrifter på relevante dokumenter/regninger etc., følge op på relevante bestyrelsesbeslutninger jf. referater etc. Overarbejde meddeles og godkendes af bestyrelsen.

*** kvitteringer underskrives af formanden el. stedfortræder, før de sendes til Boligexperten

_____________

Jobbeskrivelse for gårdmand  kommer snarest

Vedr. vandskader, vær opmærksom på følgende

 

Ejendommens forsikring dækker skader på ejendommens fælles forsyningsledninger.

Om man vælger at have fx sit eget badeværelse, brusekabine, egen vaskemaskine, opvaskemaskine, køleskab med direkte vandtilslutning – eller uden, m.m. – er det derfor ejendommen uvedkommende.

Opstår der skader ved brug af eget indkøbt og etableret udstyr, er det andelshaveren selv, der hæfter.

Ejendommen vil i tilfælde af skade få opstillet affugtere, få lukket for skaden etc. – på ejers regning, både hvad angår opstilling af affugtere, håndværkerhonora samt brug af funktionær-tid.

Samtidig er andelshaveren ansvarlig for sagsforløbet, både 'at der sker noget' at udbedring ikke varer for længe, dels at der sker korrespondance imellem de implicerede; forsikring, beboere og forening.

Sker intet vil ejendommen foranstalte de nødvendige reparationer på ejers regning, af hensyn til de ramte beboere.

En skade gennem etagerne kan nemt andrage 100.000,-

Internet i Grønnegården

Har du fejlmelding, spørgsmål, problemer eller og forslag til foreningens internforbindelse så kontakt

Janni Nimand Høyrup, nimandjanni@gmail.com.

Foreningen har gennem firmaet Andels.net en 100/100 fiberforbindelse, som vi alle deler.


Router og hosting af abgg.dk
Den 11. april 2008 købte foreningen en router, som kan foretage den lovpligtige anti terror logning (www.logningsdirektivet.dk ).

Den 12. oktober 2016 udskiftede foreningen alle gamle switche til nye Cisco Gigabit swicthe.

Lej beboerlokalerne - Regler

>> tilbage
Hvis du skal leje beboerlokalerne, skal du være opmærksom på at følgende regler gælder:

 • Alle ugens dage gælder det, at støj (musik, højlydt adfærd mv) skal ophøre kl 22. Strømmen går kl 22.30 og herefter er det ikke mulig at opholde sig i lokalerne.
 • Musik må kun afspilles på beboerlokalernes eget anlæg.
 • Arrangementet skal foregå i lokalerne. Ophold på trappen, i gården og på gaden er forbudt.
 • Vinduer og døre skal være lukkede. Udluftning sker via ventilationssystemet.
 • Der kan ansøges om tilladelse til at have levende musik.

Aflevering af lokalerne:
Lokalerne skal være ryddede og rengjorte. Gulvet skal vaskes. Alt service, køle- og fryseskab, komfur, ovn, køkkenvask, toiletter og håndvaske mv. skal rengøres og affald skal fjernes fra lokalerne.

 • Manglende rengøring fratrækkes i depositum (kr. 150,- pr. påbegyndt time)
 • Manglende eller ødelagt inventar erstattes af lejer efter priser i inventarliste

Nøgle:

 • Nøglen til lokalerne udleveres på kontoret i kontortiden dagen før leje
 • Nøglen afleveres i postkassen v/ varmecentralen ved lejens udløb
 • For sent afleveret nøgle fratrækkes i depositum
 • Mister man nøglen, skal man betale for en låseomstilling.

Overtrædelse af reglementet medfører et års udelukkelse fra leje af beboerlokalerne
Gentagen overtrædelse medfører livslang udelukkelse fra leje af beboerlokale

>> tilbage