Om foreningen

AB Grønnegården er en veldrevet andelsforening, der byder på hyggeligt gårdmiljø med grønne arealer og hyggekroge, fælles vaskeri og depotrum.

Foreningen er stiftet i 1997.

Foreningen ligger i dejligt kvarter på Nørrebro. Vi har tre gårde, søde mennesker og en god og charmerende ejendom murstensejendom fra 1920.

Der er løbende er foretaget forbedringer.

Grønnegården er også på facebook - find os ved at søge AB Grønnegården.

 

Matr. nr. og ejerlav for foreningen er:
4741 & Udenbys Klædebo Kvarter

CVR nr.:
20888997

Vedtægter og husorden

Find foreningens vedtægter i menuen til højre.

Se husordenen nedenfor eller som dokument i menuen til højre. Her finder du også foreningens ordensregler for altaner.

 

__________________ 

HUSORDEN FOR AB GRØNNEGÅRDEN

Husordenen er vores fælles spilleregler. Og derudover opfordres alle selvfølgelig til at vise hensynsfuldhed overfor andre beboere og for bebyggelsen.
Husordenen gælder for såvel andelshavere som lejere.

 

Affald

Affald skal afleveres og sorteres i de dertil indrettede containere. Alle beboere skal være med til at holde ejendommen ren. Spilder en beboer affald på et fællesareal, er man selv ansvarlig for oprydning. Bolig, trappeopgange, altaner og fællesarealer må ikke benyttes til opmagasinering af affald. Se særskilte retningslinier for håndtering af affald.

Altaner
Se særskilt regelsæt for altaner i menuen til højre.

Antenner
Antenner og paraboler må kun sættes op, såfremt de kan tages ned efter brug - og efter forudgående skriftlig aftale med bestyrelsen.

Bad og toilet (i lejlighederne)
Er vvs-installationerne i stykker og/eller utætte, er det beboerens eget ansvar så hurtigt som muligt få udbedret fejlene. Afløb og toiletter må kun anvendes til det normalt dertil beregnede og ikke til bortskaffelse af andet affald etc.

Baderum (fælles)
Da baderummene er til for alle foreningens beboere, forventes det, at de efterlades rene og pæne efter brug. Grundet udluftningssystemet skal døren være lukket, mens der bades.

Brændeovn
Der må ikke opsættes brændeovne i lejlighederne. Skorstenene anvendes til udluftning af kældrene, og det er derfor ikke er muligt at opsætte brændeovn.

Cykler
Cykler skal stå i cykelstativerne eller i rum, foreningen har indrettet til formålet. Af hensyn til brandsikkerhed, snerydning mv. må cykler ikke stå op af hegn i gårdene. Med mellemrum påsættes manilamærker på alle cykler på ejendommens område. Er mærket ikke fjernet efter den dato, der er varslet, betragtes cyklen som uden ejermand, hvorefter den fjernes.

For- og bagtrapper
For- og bagtrapperne er brandflugtveje. Derfor må der absolut intet stå på trapperne. Heller ikke kortvarigt. Støjende adfærd og rygning på bagtrappen er ikke tilladt.

Forandringer i lejligheder
Ændringer, ombygninger eller særlige installationer i lejligheder og erhvervslejemål må kun finde sted efter indhentet tilladelse fra bestyrelsen. Dette gælder fx nedrivning af vægge, etablering af badeværelser, opsætning af brusekabine og blænding af døre. Ifm. byggearbejder i lejligheder er det den enkelte andelshavers ansvar at rydde op og gøre rent på fællesarealer, herunder trappeopgange.

Fuglefodring
Der må ikke udkastes brød og lignende til fuglene. Det kan være årsag til at rotter og andre skadedyr holder til i ejendommen.

Fællesarealer
Det er beboernes eget ansvar at rydde op efter sig selv i gårdene, på trapper og andre fællesarealer. Fællesarealer, fx gangarealer i kælder og loft, må ikke bruges til opbevaring. Det er forældres / værges ansvar at børns leg og udfoldelse på fællesarealer foregår med hensyntagen til de øvrige beboere.

Husdyr
Det er tilladt at holde mindre kæledyr i egen lejlighed som fx hamstere, stuefugle og akvariefisk under forudsætning af, at det hverken ved støj, ildelugt eller på anden måde er til ulempe for ejendommen eller dens beboere.

Det er tilladt at holde to større husdyr pr. husstand under forudsætning af, at det hverken ved vedvarende støj, ildelugt eller på anden måde er til ulempe for ejendommen eller dens beboere. Det er ikke tilladt at holde to større husdyr, hvis begge dyr vejer over 10 kg. Hunde skal være i snor på fællesarealer. Hunde og katte skal bære navneskilt mærket med ejers navn, adresse og telefonnummer. Foreningens arealer må ikke tilsmudses af husdyrholdet. Hunde- og katteejere har pligt til at sørge for fjernelse af dyrenes efterladenskaber. Har en kat adgang til fællesarealer uden at være under opsyn, påhviler det katteejeren at gennemgå arealerne for efterladenskaber og fjerne disse. Hvis disse forskrifter ikke overholdes, kan husdyrene blive krævet fjernet fra ejendommen.

Hårde hvidevarer
Installation af vaskemaskine og opvaskemaskine må kun finde sted efter forudgående skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. Brug af hårde hvidevarer skal ske med hensyntagen til naboer. Brug af vaskemaskine og tørretumbler i lejlighederne må kun ske hverdage mellem 8.00 og 21.00 og weekenddage kl. 10.00-21.00

Indeklima
Beboere er ansvarlige for at lufte tilstrækkeligt ud i egen bolig. Af hensyn til det ekstra varmeforbrug man eventuelt kan påføre sine naboer/over- og underboere må man i kolde perioder ikke lade sit vindue stå åbent i mere end én dags varighed. Lejligheder må desuden ikke stå uopvarmede hen i kolde perioder. Mekanisk udsugning på foreningens køkkenudtrækskanaler er ikke tilladt. Enhver udluftningsinstallation skal godkendes af bestyrelsen inden opsætning.

Knallerter & motorcykler
Unødig støj på ejendommens område skal undgås. Knallerter må ikke stilles i trappeopgange, gennemgange, porte eller op af ejendommens facader og hegn. Motorkørsel på ejendommens område er ikke tilladt, da det er til støjmæssig gene og til risiko for legende børn.

Kælderrum & loftsrum
Kælder- og loftsrum skal være forsynet med hængelås. Der skal være navneskilt med adresse på døren, så man tydeligt kan se, hvem rummet tilhører. Opbevaring af brandfarlige væsker og fyrværkeri er forbudt. Lofts- og kælderrum må kun benyttes til opmagasinering.

Porte, gangdøre og bagdøre
Porte, gang- og bagdøre, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, skal være lukkede og aflåste og må ikke efterlades åbne uden opsyn. De må dog gerne stå kortvarigt åbne ved ind- og udbæring af større ting. Dørpumperne må ikke deaktiveres.

Postkasser
Beboerne har pligt til at tømme egen postkasse og fjerne papiraffald. Mister man nøglerne til postkassen skal man selv rekvirere en låsesmed. Postkassen er privat og ejendommen har ingen ekstra nøgler. Der skal tages hensyn til beboere i opgangen, når man betjener postkasserne.

Rygning
Der er rygning forbudt på trappeopgange, kældre, loft og vaskekælder. Rygning er tilladt i beboerlokalet, såfremt udsugningsanlægget er tændt og anvendes korrekt.

Skader på ejendommen
Skader på ejendommen, fx knuste ruder og defekte døre, skal straks meddeles til viceværten. Derved kan ulykkestilfælde og unødig udvidelse af skaders omfang forebygges.

Skiltning
Skiltning under enhver form må kun finde sted efter forud indhentet tilladelse for beboelsesejendomme. For erhvervslejemål henvises til lejekontraktens og lejelovens bestemmelser.

Storskrald
Storskrald placeres ved storskraldsrummet i Gård 3. Der må ikke stilles puds fra ombygning. Affald skal være sikkert at håndtere. Se i øvrigt særskilte retningslinier for storskrald og affaldssortering.

Støj
Den enkelte beboer har pligt til at udvise hensyn til naboer og begrænse støj. Tag særligt hensyn til naboer i aften-, nat- og morgentimer. Støjende adfærd (herunder støjende brug af fx musik, radio og tv). På hverdage mellem 22.00 og 08.00 og weekenddage mellem 01.00 og 10.00 bør du vise særlig hensyn til dine naboer ved at dæmpe ned, så du ikke forstyrrer andre beboeres ønske om nattero. Musik og anden stemningsfuld støj i forbindelse med fester / større sammenkomster uden for de angivne tidspunkter er tilladt, hvis der er varslet om det mindst en uge i forvejen ved opslag i opgangen. Ved fester og lignende skal vinduer og døre holdes lukket efter kl. 22.00. Fester / større sammenkomster må kun ske i begrænset omfang.

Støjende værktøj: Brug af støjende værktøj, herunder elektriske værktøjsmaskiner, er tilladt på hverdage mellem 08.00 og 20.00 og i weekender og helligdage kl. 10.00 til 18.00.

Større arbejder i foreningsregi er dog tilladt fra kl. 07.00. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at det er en meget lydt ejendom, vi bor i.

Vandforbrug
Vi er fælles om vandregningen, og det er derfor den enkelte beboers ansvar at sørge for at egne haner og blandingsbatterier ikke er årsag til vandspild. Cisterner, der løber, skal repareres omgående. Undgå desuden unødigt vandspild.

Vaskeriet
Vaskeriet er forbeholdt ejendommens beboere, og kan benyttes mellem kl. 7.00 – 21.00.

Følg de ophængte betjeningsvejledninger til maskinerne. Ødelagt tøj eller andre hændelser, der skyldes fejlbetjening er på eget ansvar. Maskinerne må ikke anvendes til farvning/affarvning eller vask af olieforurenet tøj. Vaskeriet skal efterlades rent og ryddeligt. Glemt vasketøj kan de ansatte fjerne uden ansvar.

Man må ikke selv begynde at rense filtre, eller fikse andre ting, da man kan risikere at blive gjort ansvarlig for de skader, man eventuelt har forvoldt på maskiner og andet inventar.

Vinduer
Beboere skal sørge for at egne vinduer samt vinduer i opgange er på krog eller er haspede. Beboerne er ansvarlige for at lufte ud – og lukke vinduer igen – i egen opgang og bagtrappe.

Vinduer i lofts- og kælderrum må kun åbnes for en kortvarig udluftning. I regn-, sne- og frostperioder og i stormvejr skal alle vinduer i lofts-og kælderrum holdes lukkede.

Områdekort

Med kortet ovenfor kan området ses i fugleperspektiv. Brug musen eller navigationspilene (øverst til venstre) til at panorere til venstre, højre, op og ned for at se områder uden for skærmen. Brug skyderen til at zoome ind og ud, eller brug tasterne + og -.

Klik på "Kort" i øverste højre hjørne af kortet for at se vejkort-visning i stedet for satellitfotos.

Street View (gadevisning)

Med Street View ovenfor kan du "gå en tur" i området og se, hvordan omgivelserne er - hvor langt der er til nærmeste café, supermarked, busstop m.m. Med kortet kan venner og familier, som måske bor langt væk, se hvor vi bor og vores omgivelser.
 
Har du lyst, kan du selv præge street view ved at lægge egne favoritfotos ind via Google - så vil dine fotos kunne vælges som alternativer, når andre klikker sig rundt her.


Vis stort kort
Vis stort kort